Gebouw Gebouw

Informatie over het gebouw volgt nog. 


Stichting Fondsenbeheer Grote Kerk


Naam, oprichting, vestiging en statuten
Stichting Fondsenbeheer Grote Kerk (SFGK) is opgericht voor onbepaalde tijd bij notariële akte van 23 oktober 1984. SFGK is statutair en feitelijk gevestigd te `s-Gravenhage. SFGK wordt geregeerd door haar statuten. De statuten zijn voor het laatst gewijzigd bij notariële akte van 25 november 2008 en luiden als vermeld in deze akte.

Doelstelling
SFGK heeft statutair en feitelijk ten doel het vormen van een zodanig vermogen, dat uit de opbrengst daarvan het gewone onderhoud van de Grote Kerk te `s-Gravenhage, plaatselijk bekend Rond de Grote Kerk 12, kan worden betaald en zo de opbrengst van het vermogen in een boekjaar daartoe toereikend blijkt te zijn, de meeropbrengst en eventueel een gedeelte van bedoeld vermogen aan te wenden voor restauratie van de Grote Kerk te `s-Gravenhage. Elke activiteit gericht op het behalen van winst is uitgesloten.

RSIN en ANBI
Het RSIN van SFGK is 8023.87.627. SFGK wordt sinds 1 januari 2008 door de Belastingdienst aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI).                                                                                                                                                                                                       
Contactgegevens
SFGK is bereikbaar via mailadres .

Bestuur
Het bestuur van SFGK bestaat uit de volgende drie personen:
- mr. N.J.M. Sjerps (voorzitter)
- mr. A. de Winter (secretaris/penningmeester)
- mr. S.B. Boelens (lid)
SFGK wordt vertegenwoordigd door het bestuur alsmede door twee gezamenlijk handelende bestuursleden, die voorzitter, secretaris of penningmeester moeten zijn.

Beloningsbeleid
Bestuursleden van SFGK genieten geen beloning voor hun bestuurswerkzaamheden. Aan bestuursleden van SFGK kan geen vacatie- of presentiegeld worden toegekend. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte onkosten.

Actueel beleidsplan
De Grote Kerk te `s-Gravenhage is eigendom van Protestantse Gemeente te `s-Gravenhage (PGG). SFGK draagt overeenkomstig haar doelstelling en naar vermogen bij aan de kosten van het gewone onderhoud ervan.
Ter verwezenlijking van haar doelstelling houdt SFGK een vermogen aan. Het bestuur van SFGK is verantwoordelijk voor het beheer van het vermogen en heeft het beheer in handen gegeven van een professionele vermogensbeheerder die het vermogen belegt. De vermogensbeheerder is hierbij gebonden aan het beleggingsstatuut van SFGK. De vermogensbeheerder legt over het beheer regelmatig verantwoording af aan het bestuur van SFGK.
Voor het onderhoud in een jaar ontvangt SFGK een onderhoudsplan inclusief begroting alsmede een verzoek om het bedrag van de kosten van dit onderhoud toe te kennen en derhalve deze onderhoudskosten te dragen. Naar aanleiding van dit verzoek besluit het bestuur over de toekenning van het gevraagde bedrag. Het gevraagde bedrag wordt toegekend indien de opbrengst van het vermogen van SFGK toereikend is. Uitbetaling van het toegekende bedrag vindt plaats na ontvangst en controle door SFGK van de onderhoudsfacturen. Indien noodzakelijk vindt uitbetaling van een voorschot plaats. Achteraf ontvangt SFGK zo spoedig mogelijk een verantwoording inzake het onderhoud van het betreffende jaar.
SFGK heeft zich voor de jaren 2017 t/m 2022 aan een meerjarenplan groot onderhoud inclusief begroting gecommitteerd, maar besluit per jaar over de toekenning van de hierin opgenomen van SFGK benodigde bijdrage voor dat jaar.
Bovenstaande tekst, de statuten van SFGK, voormeld beleggingsstatuut en voormeld meerjarenplan vormen tezamen het actueel beleidsplan van SFGK.

Actueel verslag uitgeoefende activiteiten
Het bestuur van SFGK is in 2018 één keer in vergadering bijeen geweest. In deze vergadering zijn onder meer de beleggingen en het onderhoud van de Grote Kerk besproken. Het bestuur van SFGK is voornemens in 2019 twee of drie keer in vergadering bijeen te komen. In deze vergaderingen zullen onder meer de beleggingen en het onderhoud van de Grote Kerk worden besproken.

Staat van baten en lasten en overzicht voorgenomen bestedingen

Staat van baten en lasten over 2018
Baten
Inkomsten uit beleggingen      €   26.841
Koersresultaten                       €  -93.162
Interest                                   €        872
                                                                       €  -65.449
Lasten
Doelbestedingen                      €   82.057
Kantoorkosten                         €     1.244 
Algemene kosten                     €     3.570
Bankkosten                             €   14.146
                                                                       € 101.017 -

Resultaat                                                         €-166.466

Overzicht voorgenomen bestedingen in 2019
SFGK is voornemens in 2019 € 35.000/€ 40.000 overeenkomstig haar doel te besteden. 
 
terug